03.09.2023 Jacek Rodak – „Trudne wersety na trudne sytuacje”